AL·LEGACIONS PRESENTADES A L'AJUNTAMENT D'ALCOI I A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT (08-06-2001) CONTRA L'HOMOLOGACIÓ MODIFICATIVA DEL PGOU D'ALCOI, AL SECTOR SERELLES, I AL SEU ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
AL·LEGACIONS PRESENTADES A L'AJUNTAMENT D'ALCOI
 
E X P O S E
 
1r. El passat 7 de maig es va publicar en el DOGV  un anunci de l'Ajuntament d'Alcoi mitjançant el qual s'iniciava la informació pública de l'estudi d'impacte ambiental adjunt a l'homologació modificativa del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'Alcoi, al sector Serelles.
 
2n. La zona sobre la qual es vol actuar està inclosa en l'àrea d'esmorteïment d'impactes establida pel Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la serra de Mariola, aprovat pel Decret 76/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià (DOGV d'11/04/2001), que va entrar en vigor el 12/04/2001.
 
3r. L'Estudi d'Impacte Ambiental no fa referència en cap moment al PORN de Mariola, ni identifica per tant a quines unitats i subunitats de zonificació del PORN corresponen els terrenys afectats per la modificació urbanística. El fet que el PORN s'haja aprovat recentment no justifica aquesta mancança fonamental, que hauria d'haver estat subsanada abans de l'exposició pública de l'EIA.
 
4t. Una volta estudiada la cartografia del PORN hem pogut comprovar que una part de la zona on es pretén actuar està inclosa en la subunitat B.1 (àrees forestals). D'acord amb l'article 58.1 del PORN, aquests terrenys s'han de classificar urbanísticament com a sòl no urbanitzable de protecció especial i, a més, estan subjectes a importants limitacions. Fins que es duga a terme l'adequació del PGOU al PORN, l'atorgament de llicències, permisos, autoritzacions o concessions municipals s'han d'ajustar estrictament al que disposa el PORN (art. 58.6).
 
5t. Pel que fa a la porció de terrenys afectats que estan inclosos en les àrees agrícoles (B.2), aquests poden classificar-se com a sòl urbanitzable o urbà seguint els tràmits establits per la legislació urbanística i després de l'informe favorable de l'administració competent en espais naturals protegits.
 
6é. L'article 2.3 de la Llei 4/1992 del Sòl No Urbanitzable estableix clarament que "les modificacions reclassificatòries del sòl no urbanitzable hauran de fonamentar suficientment la necessitat o l'interés públic a què obeesquen i el caràcter inajornable i urgent de la seua satisfacció, i també hauran de justificar la coherència de la resolució adoptada amb el model i l'estratègia territorials vigents, en què haja d'integrar-se." És més que qüestionable —i almenys no queda suficientment justificada— la necessitat de requalificar aquesta zona agrícola (actualment sòl no urbanitzable), tenint en compte la disponibilitat de sòl edificable en altres zones de la ciutat. Així mateix, la urbanització de la zona proposada, amb un considerable impacte paisatgístic, no sembla massa coherent amb les directrius de política urbanística i d'habitatge marcades pel PORN de Mariola, que estableix que "el creixement urbanístic dels municipis s'ha de realitzar sobre els terrenys de menor valor natural i cultural"; fins i tot aquestes directrius plantegen que "el sòl classificat com a urbanitzable, les obres d'urbanització del qual no hagen sigut executades, s'ha de revisar per a una possible desclassificació".
 
Per això,
 
D E M A N E :
 
1. Que siga retirada la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcoi, al sector Serelles, per tal com no s'adequa al Pla d'Ordenanació dels Recursos Naturals de la Serra de Mariola, ni està suficientment fonamentada la necessitat o l'interés públic a què obeeix.
 
2. Que s'elabore un nou estudi d'impacte ambiental de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'Alcoi, al sector Serelles, que integre la normativa i les directrius del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Mariola.
 
3. Que, en tot cas i d'acord amb la legislació vigent sobre el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient (Llei 38/1995 i Directiva 90/313/CE), se'ns informe de les decisions que es prenguen sobre aquest assumpte.
 
 
Alcoi, 8 juny de 2001.
 
 
SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI.
 

 
AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

E X P O S E :
 
1r. El passat 7 de maig es va publicar en el DOGV  un anunci de l'Ajuntament d'Alcoi mitjançant el qual s'iniciava la informació pública de l'estudi d'impacte ambiental adjunt a l'homologació modificativa del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'Alcoi, al sector Serelles.
 
2n. La zona sobre la qual es vol actuar està inclosa en l'àrea d'esmorteÏment d'impactes establida pel Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la serra de Mariola, aprovat pel Decret 76/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià (DOGV d'11/04/2001), que va entrar en vigor el 12/04/2001.
 
3r. L'Estudi d'Impacte Ambiental no fa referència en cap moment al PORN de Mariola, ni identifica per tant a quines unitats i subunitats de zonificació del PORN corresponen els terrenys afectats per la modificació urbanística. El fet que el PORN s'haja aprovat recentment no justifica aquesta mancança fonamental, que hauria d'haver estat subsanada abans de l'exposició pública de l'EIA.
 
4t. Una volta estudiada la cartografia del PORN hem pogut comprovar que una part de la zona on es pretén actuar està inclosa en la subunitat B.1 (àrees forestals). D'acord amb l'article 58.1 del PORN, aquests terrenys s'han de classificar urbanísticament com a sòl no urbanitzable de protecció especial i, a més, estan subjectes a importants limitacions. Fins que es duga a terme l'adequació del PGOU al PORN, l'atorgament de llicències, permisos, autoritzacions o concessions municipals s'han d'ajustar estrictament al que disposa el PORN (art. 58.6).
 
5t. Pel que fa a la porció de terrenys afectats que estan inclosos en les àrees agrícoles (B.2), aquests poden classificar-se com a sòl urbanitzable o urbà seguint els tràmits establits per la legislació urbanística i després de l'informe favorable de l'administració competent en espais naturals protegits.
 
6é. L'article 2.3 de la Llei 4/1992 del Sòl No Urbanitzable estableix clarament que "les modificacions reclassificatòries del sòl no urbanitzable hauran de fonamentar suficientment la necessitat o l'interés públic a què obeesquen i el caràcter inajornable i urgent de la seua satisfacció, i també hauran de justificar la coherència de la resolució adoptada amb el model i l'estratègia territorials vigents, en què haja d'integrar-se." És més que qüestionable —i almenys no queda suficientment justificada— la necessitat de requalificar aquesta zona agrícola (actualment sòl no urbanitzable), tenint en compte la disponibilitat de sòl edificable en altres zones de la ciutat. Així mateix, la urbanització de la zona proposada, amb un considerable impacte paisatgístic, no sembla massa coherent amb les directrius de política urbanística i d'habitatge marcades pel PORN de Mariola, que estableix que "el creixement urbanístic dels municipis s'ha de realitzar sobre els terrenys de menor valor natural i cultural"; fins i tot aquestes directrius plantegen que "el sòl classificat com a urbanitzable, les obres d'urbanització del qual no hagen sigut executades, s'ha de revisar per a una possible desclassificació".
 
Per això,
 
D E M A N E :
 
1. Que siga retirada la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcoi, al sector Serelles, per tal com no s'adequa al Pla d'Ordenanació dels Recursos Naturals de la Serra de Mariola, ni està suficientment fonamentada la necessitat o l'interés públic a què obeeix.
 
2. Que s'elabore un nou estudi d'impacte ambiental de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'Alcoi, al sector Serelles, que integre la normativa i les directrius del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Mariola.
 
3. Que, en tot cas i d'acord amb la legislació vigent sobre el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient (Llei 38/1995 i Directiva 90/313/CE), se'ns informe de les decisions que es prenguen sobre aquest assumpte.
 
Alcoi, 8 juny de 2001.
 

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
 

  [La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]