Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció
C/El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 Alcoi (País Valencià)Campanya
d'Ecologistes en Acció
contra la contaminació
de l'aire


COMUNICAT DE PREMSA

30/març/2016
Durant 2015, els nivells de contaminació de l'aire d'Alcoi van ser nocius per a la salut
•  Entre abril i setembre vàrem respirar aire nociu en 2 de cada 3 dies
 
•  Continuen sense mesurar-se les partícules fines (PM2,5), que en anys anteriors incomplien les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut
   


Com en anys anteriors, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha analitzat les dades oficials sobre la qualitat de l'aire de l'any 2015 recollides per l'estació de mesurament que hi ha al barri de la Zona Nord d'Alcoi [nota 1]. Aquesta estació és l'unica que la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica té a les comarques del Comtat i l'Alcoià.
 
Segons l'anàlisi de les dades, durant 2015 s'ha incomplit a Alcoi la normativa sobre qualitat de l'aire. Així, es constata de nou que els nivells d'ozó troposfèric (és a dir, l'ozó "nociu", el que es troba en la zona baixa de l'atmosfera) van superar en 30 dies els valors objectiu per a la protecció de la salut humana [nota 2], per damunt del màxim de 25 dies que permet la normativa de la Unió Europea i l'espanyola.
 
La situació és molt més negativa segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que adverteix que els actuals límits legals són obsolets i no protegeixen adequadament la ciutadania. Si atenem a les recomanacions de l'OMS, les superacions dels nivells d'ozó a Alcoi durant 2015 han sigut molt més freqüents: 136 dies. Les pitjors dades són les del període entre els mesos d'abril i setembre, en què els habitants d'Alcoi vam respirar aire nociu per a la salut en 2 de cada 3 dies.
 
L'ozó és un contaminant secundari produït per la reacció  —amb la intervenció de la llum solar—  entre els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils, emesos principalment pels automòbils i algunes indústries. La contaminació per ozó és un greu problema per a la salut humana. Segons les dades de l'Agencia Europea de Medi Ambient, l'ozó provoca anualment a l'Estat espanyol 1.800 morts prematures i és una de les principals causes del desenvolupament de l'asma, la bronquitis i les infeccions pulmonars; també causa l'empitjorament de patologies cardiovasculars i altres efectes nocius.
 
Alcoi continua sense mesuraments de les partícules fines (PM2,5)

Com ja va ocórrer en 2014, l'any passat la Conselleria no va mesurar a Alcoi els nivells de contaminació per partícules fines, les anomenades PM2,5. Cal destacar que en anys anteriors, en què sí que es van mesurar, els valors obtinguts incomplien clarament els límits recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.

En aquesta qüestió, La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que la nova Conselleria no està demostrant una major sensibilitat que l'anterior. En una resposta a un requeriment del grup ecologista, que demanava la recuperació del control de les partícules fines en l'estació de mesurament d'Alcoi, va rebutjar la petició al·legant que amb els mesuraments de partícules PM2,5 en el municipi d'Ontinyent (que forma part de la mateixa zona de control [nota 3]) ja es complia amb els mínims establits per la normativa.

Les partícules en suspensió fines (PM2,5) poden penetrar profundament en els pulmons i cada volta es consideren més perjudicials. Estudis recents asseguren que estan relacionades amb l'arteriosclerosi i les malalties respiratòries en xiquets, a més de diabetis i problemes en la funció cognitiva i en el desenvolupament neuronal; també està confirmada l'existència d'un nexe causal entre las PM2,5 i la mortalitat cardiovascular i respiratòria.

Mesures per millorar la qualitat de l'aire

Per avançar cap a una millora de la qualitat de l'aire cal adoptar mesures dirigides a la reducció del trànsit de vehicles privats, al foment del transport públic col·lectiu, la creació de carrils bici, la potenciació de la ciutat compacta que evite la necessitat de realitzar tants desplaçaments a grans distàncies, etc.

Pel que fa al transport interurbà, és bàsic donar suport al tren convencional i, sobretot, potenciar el transport ferroviari de mercaderies en detriment del transport per carretera. En aquest sentit, el grup ecologista denuncia la falta d'inversió en el manteniment i la millora de la línia ferroviària Alcoi-Xàtiva-València, que contrasta amb el malbaratament d'ingents quantitats de recursos en grans infraestructures de transport que han tingut una ridícula rendibilitat social i que han suposat un fracàs econòmic (com és el cas de molts aeroports, autovies i línies d'AVE).

L'Estat espanyol i la Unió Europea, al servei de la indústria de l'automòbil

A pesar de l'evidència de la gran responsabilitat del trànsit motoritzat en els alts nivells de contaminació atmosfèrica, les autoritats europees mostren una clara connivència amb la gran indústria de l'automòbil.

Després d'anys acceptant les pressions d'aquest sector per endarrerir i bloquejar la implantació de límits per a la contaminació atmosfèrica més ajustats a les evidències científiques (com els que recomana l'OMS), fa uns mesos ha esclatat l'escàndol Volkswagen i s'ha confirmat la manipulació de les dades d'emissions de diverses marques automobilístiques, que han estat jugant amb la nostra salut i la del medi ambient, com ja fa temps denunciaven importants organitzacions ecologistes [nota 4].

La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia que, en compte de posar remei a la situació, la Unió Europea, ha acordat una volta més apostar pels interessos del sector de l'automòbil i ha decidit que els vehicles dièsel puguen duplicar les seues emissions contaminants fins a 2019. Espanya, una volta més, ha estat entre els països que han liderat aquesta posició contrària a la salut de la població.

>>> DADES QUALITAT AIRE ALCOI 2015

>>> TAULA DE SUPERACIONS D'OZÓ A ALCOI 2015 (NIVELLS LEGALS I RECOMANATS PER L'OMS)NOTES:

1. Aquestes dades estan disponibles en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, on es poden consultar lliurement les de totes les estacions de mesurament de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica (tant les dades en línia, com les històriques).

 
2. La normativa espanyola (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire) estableix per a l'ozó un llindar de protecció a la salut de 120 micrograms per metre cúbic (μg/m3) com a mitjana durant huit hores consecutives. Aquest llindar no s'ha de superar més de 25 dies a l'any. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) és més exigent i recomana no superar un nivell de 100 µg/m3.
 
3. La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera estableix en l'art. 11 que, als efectes d'avaluar la qualitat de l'aire, cal establir una zonificació del territori en zones i aglomeracions, on es duguen a terme els mesuraments dels diferents contaminants a les estacions representatives de cada zona.
Al País Valencià s'han establit 14 zones i 4 aglomeracions (principals nuclis de població) de qualitat de l'aire; la nostra zona és l'anomenada ES1012 Bètica-Serpis (Àrea Interior), que inclou una estació a Alcoi (Verge dels Lliris) i una altra a Ontinyent.
 
4. És el cas de Transport & Environment (T&E), federació de la qual forma part Ecologistes en Acció. http://www.transportenvironment.org
 
 
 

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]

 
 

   COMUNICAT DE PREMSA

2/setembre/2015
La Carrasca-Ecologistes en Acció demana a la Conselleria de Medi Ambient que torne a mesurar la contaminació per partícules

•  L'estació de mesurament de la qualitat de l'aire instal·lada a Alcoi va deixar de mesurar aquestos contaminants en 2014; en els anys anteriors, els nivells de partícules fines (PM2,5) incomplien les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut


•  El grup ecologista sol·licita a l'Ajuntament que exigisca també que es recupere la vigilància d'aquestos contaminants
   


Alcoi disposa actualment d'una estació de mesurament de la contaminació atmosfèrica, que està situada en la plaça del ciclista Blas Domingo Llidó, al barri de la Zona Nord, i que forma part de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, gestionada per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Fins no fa massa, aquesta estació mesurava, entre d'altres contaminants, les partícules en suspensió, amb diferenciació entre les que tenen un diàmetre menor de 10 micròmetres (les anomenades PM10) i les que el tenen inferior als 2,5 micròmetres (anomenades PM2,5 o partícules fines). Però a partir de 2014, s'ha deixat de mesurar aquestos contaminants com a conseqüència de les retallades en els pressupostos destinats al medi ambient.
Aquest retrocés en la vigilància de la contaminació és molt important, ja que Alcoi presenta unes concentracions preocupants de partícules fines (PM2,5) que, si bé no superen els límits legals, sí que estan clarament per damunt dels límits recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que es basen en les evidències científiques sobre els greus efectes d'aquest contaminant sobre la salut. A més, La Carrasca-Ecologistes en Acció destaca el fet que l'estació de mesurament està situada lluny de zones de trànsit motoritzat, que són la font principal d'emissió d'aquestes partícules, per la qual cosa la situació en zones més transitades deu ser encara pitjor.


PARTÍCULES PM2,5  (mitjanes anual en μg/m3)
Any 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Límit legal 25 26
26 27 28 29 29
Límit recomanat OMS 10
Dades mesurades estació d'Alcoi S/D S/D 12.7 13.3 14.9 13.0 16.2

Les dimensions de les partícules PM2,5 fan que puguen penetrar molt profundament en el sistema respiratori, fins a les zones d'intercanvi de gasos als pulmons, cosa que les fa especialment perilloses.

Justament en 2013 l'OMS va traure a la llum una revisió sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut, fonamentada en els estudis científics realitzats a partir de 2005, any en què va publicar l'actualització mundial de les seues directrius de qualitat de l'aire.

Els resultats d'aquesta revisió són contundents: hi ha un nexe causal entre l'exposició a les partícules PM2,5 i la mortalitat i morbilitat cardiovascular i respiratòria; s'estableix també una relació clara amb malalties com ara l'arterioesclerosi i les malalties respiratòries infantils, i a més es detecten possibles vincles amb la diabetis i amb problemes en la funció cognitiva i el desenvolupament neuronal.

Davant d'aquesta situació, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi ha sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que l'estació de control de la contaminació atmosfèrica que té instal·lada a Alcoi torne a mesurar la contaminació per partícules, com ho havia estat fent fins a desembre de 2013. Així mateix, ha demanat a l'Ajuntament d'Alcoi que se sume a la seua petició i exigisca també a la Conselleria la recuperació del mesurament d'aquestos contaminants.

El grup ecologista considera que el retrocés que s'ha produït en la vigilància de la contaminació és una mostra més del desinterés de l'anterior Govern valencià per la protecció de la nostra salut i de la natura, i espera que els nous responsables de la Conselleria canvien aquesta política i siguen receptius a la seua petició.

El col·lectiu remarca la gran importància de comptar amb un bon diagnòstic de la qualitat de l'aire per a poder implantar mesures destinades a reduir eficaçment la contaminació, que necessàriament han de passar per fomentar en la ciutat els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb transport públic, i alhora restringir progressivament l'ús de l'automòbil.

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]

 

   COMUNICAT DE PREMSA

9/juny/2015
Dos mesos respirant aire contaminat a Alcoi

•  Durant els mesos d'abril i maig, els nivells de contaminació per ozó només han estat dins dels límits recomanats per l'OMS en 9 dies


•  El pròxim divendres, 12 de juny, tindrà lloc una conferència sobre contaminació atmosfèrica i salut, organitzada per La Carrasca-Ecologistes en Acció
   


Durant els dos últims mesos  —abril i maig—, els nivells de contaminació per ozó troposfèric de l'aire d'Alcoi han estat per damunt dels límits recomanats per l'OMS (Organització Mundial de la Salut); a més, en 7 dies s'han superat també els nivells de protecció de la salut establits per la normativa de la Unió Europea, que són menys exigents.
L'anàlisi de les dades de contaminació de l'aire obtingudes de l'estació instal·lada a la plaça del ciclista Blai Domingo Llidó, que forma part de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, són preocupants:

SUPERACIONS NIVELLS OZÓ TROPOSFÈRIC EN ABRIL I MAIG DE 2015
Dies sense dades Dies amb superació recomanacions OMS % sobre total de dies amb dades Dies amb superació límits Unió Europea
2 50 84,75% 7

L'ozó de la troposfera (capa més baixa de l'atmosfera) és un dels contaminants més problemàtics que s'acumulen en l'aire de les nostres ciutats, amb efectes nocius sobre la salut com a conseqüència del seu caràcter oxidant. Es calcula que és el causant de 1.700 morts prematures cada any a l'Estat espanyol.
L'exposició a nivells alts d'ozó és especialment negativa per a l'aparell respiratori: l'ozó arriba als pulmons, ataca les cèl·lules i provoca una inflamació que dificulta la respiració. També causa cefalees i irrita els ulls.
A més d'afectar la salut humana, l'ozó és un contaminant agressiu per als vegetals, que causa danys importants en l'agricultura i en els boscos.
Un altre contaminant que durant l'última dècada també es trobava a Alcoi per damunt dels nivells recomanats per l'OMS eren les partícules fines (les conegudes com a PM2,5). Lamentablement, a hores d'ara no es pot saber quina és la situació d'aquest perillós contaminant en la nostra ciutat, ja que des de l'any passat la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha deixat de mesurar-ne els nivells. Per a La Carrasca-Ecologistes en Acció, aquesta falta de control és un greu retrocés, que demostra el desinterés de la Conselleria per la protecció de la nostra salut i de la natura.

Conferència sobre contaminació atmosfèrica i salut

Davant de la preocupació per aquest greu problema, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi ha organitzat per al pròxim divendres, 12 de juny, una conferència sobre contaminació atmosfèrica i salut. En aquesta xarrada, d'accés lliure, s’abordarà el tema dels estudis realitzats en epidemiologia ambiental per conéixer els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de la població.

L'acte, que tindrà lloc a les 19.30 h al Centre Ovidi Montllor (c/Vistabella, 8), estarà a càrrec d'Amparo Ferrero Sanchis, investigadora predoctoral en epidemiologia ambiental en l'Àrea d’Ambient i Salut de la Fundació pel Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).


Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]

 

   COMUNICAT DE PREMSA

5/març/2015
A Alcoi, durant el 2014, hem continuat respirant aire contaminat

•  La contaminació per ozó està augmentant l'afecció als cultius i als parcs naturals


•  En 2014 no s'han mesurat les partícules fines (PM2,5), que en anys anteriors incomplien les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut
   


Un any més, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi ha analitzat els resultats de les dades oficials sobre la qualitat de l'aire recollides per l'estació de mesurament que hi ha instal·lada a la ciutat [nota 1].

Les dades mesurades en 2014 de l'ozó troposfèric posen de manifest que superem el valor objectiu de protecció humana segons la legislació espanyola i europea [nota 2]  i, per descomptat, els límits que marca l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que té més en compte les evidències científiques de les conseqüències de la contaminació per a la salut. Segons els límits de l'OMS, les superacions a Alcoi han sigut molt freqüents: més de la meitat dels dies (quasi el 60%) des de maig fins a agost.

L'ozó de la troposfera és un dels contaminants més problemàtics que es respiren en les nostres ciutats, amb efectes nocius sobre la salut com a conseqüència del seu caràcter oxidant. L'exposició a nivells alts d'ozó empitjora les afeccions respiratòries (al·lèrgies, asma), encara més quan s'està fent exercici físic, la intensitat del qual és major en els mesos de màxima contaminació.

No s'han superat en cap moment els llindars d'informació a la població ni d'alerta, però no s'ha d'oblidar que el contaminant danya lentament sense produir efectes immediats. Alguns estudis relacionen l'ozó amb inflamacions de pulmó, símptomes respiratoris, increment en la medicació, morbiditat i mortalitat. Els grups més sensibles a aquests contaminants són la població infantil, els ancians i les persones amb problemes respiratoris i cardíacs.

Així mateix, cal tindre en compte que el caràcter fortament oxidant de l'ozó fa que no només agredisca els nostres organismes, sinó que també represente un greu problema per a la flora. Segons l'Agència Europea del Medi Ambient, "és el contaminant més agressius per als vegetals", per la qual cosa afecta tant els cultius agrícoles com la vegetació dels parcs naturals que ens envolten.

Segons les dades analitzades per La Carrasca-Ecologistes en Acció, el valor objectiu per a la protecció de la vegetació s'ha superat en un 28% i l'objectiu a llarg termini en un 380%.

Les partícules fines (PM2,5) ja no es controlen

En 2014 la Conselleria no ha mesurat els nivells de contaminació per partícules fines, les anomenades PM2,5 (o, si ho ha fet, no ha publicat les dades). Cal destacar que en anys anteriors sí que s'han mesurat i publicat els nivells de PM2,5, amb el resultat que els valors obtinguts incomplien clarament els límits recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.

La Carrasca-Ecologistes en Acció qualifica de greu retrocés la falta de control de les partícules fines i considera que es tracta d'una mostra més del desinterés de la Conselleria de Medi Ambient per la protecció de la nostra salut i de la natura: "en compte de fer front a un problema real, el que fa el Govern valencià és amagar el cap baix de l'ala".

Les partícules en suspensió fines (PM2,5), que poden penetrar directament en els pulmons, cada volta es consideren més perjudicials. Estudis recents asseguren que estan relacionades amb l'arteriosclerosi i les malalties respiratòries en xiquets, a més de diabetis i problemes en la funció cognitiva i en el desenvolupament neuronal; també està confirmada l'existència d'un nexe causal entre las PM2,5 i la mortalitat cardiovascular i respiratòria.

Mesures per millorar la qualitat de l'aire

La mala qualitat de l'aire en les nostres ciutats és sobretot conseqüència d'unes polítiques de transport i urbanisme dirigides a fomentar l'ús del cotxe, que promouen la proliferació d'infraestructures i una gran ocupació de l'espai públic.

Cal recordar que, a més de la contaminació atmosfèrica, el cotxe és responsable d'altres impactes mediambientals com ara el soroll i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle causants del canvi climàtic.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció insisteix en la necessitat d'adoptar mesures efectives de reducció de la velocitat i la quantitat de vehicles en circulació en la ciutat i el seu entorn, per a la qual cosa cal potenciar l'urbanisme compacte, els desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic col·lectiu. En aquest sentit, el grup ecologista considera que cal un autèntic Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per a Alcoi, necessari per a avançar de manera decidida cap a una reducció del trànsit en tota la ciutat.

Pel que fa al transport interurbà, és bàsic donar suport al tren convencional i, sobretot, potenciar el transport ferroviari de mercaderies en detriment del transport per carretera. En aquest sentit, denuncia la vergonyosa falta d'inversió en el manteniment i la millora de la línia ferroviària Alcoi-Xàtiva-València, que contrasta amb el malbaratament d'ingents quantitats de recursos en grans infraestructures de transport que han tingut una ridícula rendibilitat social i que han suposat un fracàs econòmic. [nota 3

>>> DADES QUALITAT AIRE ALCOI 2014

>>> QUADRE RESUM QUALITAT AIRE ALCOI 2014

>>> TAULA DE SUPERACIONS D'OZÓ A ALCOI (NIVELLS LEGALS I RECOMANATS PER L'OMS)


NOTES:

1 -  Aquestes dades estan disponibles en la pàgina web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, on es poden consultar lliurement les de totes les estacions de mesurament de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació atmosfèrica (tant les dades en línia com les històriques).
 

2 - Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire (que incorpora la normativa europea a l'ordenament jurídic espanyol).3.- Vegeu el quadern "Infraestructures de transport i crisi. Mites i realitats"


Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]

 

   COMUNICAT DE PREMSA

6/març/2014
La contaminació de l'aire a Alcoi en 2013 va superar, de nou, els límits recomanats per l'Organització Mundial de la Salut
•  Durant quasi dos mesos no es van controlar els nivells de contaminació per ozó

•  La contaminació per partícules PM2,5 va tornar a superar en 2013 les recomanacions de l'OMS   


Un any més, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi ha analitzat els resultats de les dades oficials sobre la qualitat de l'aire recollides per l'estació de mesurament que hi ha instal·lada a la ciutat [nota 1].

El primer obstacle amb què s'ha trobat el grup ecologista és que les dades de 2013 sobre la contaminació per ozó troposfèric a Alcoi no són vàlides, ja que l'estació de mesurament va estar massa dies sense funcionar (la normativa [nota 2]  exigeix un quantitat mínima de mesuraments per a poder considerar vàlids els resultats).

No obstant això, l'anàlisi de les dades dels últims anys posen de manifest l'existència a Alcoi d'un greu problema de contaminació per ozó troposfèric (és a dir, l'ozó "nociu", el que es troba en la zona baixa de l'atmosfera). Com ja s'ha  denunciat en anys anteriors, els nivells d'ozó registrats a Alcoi en el període 2010-2012 incompleixen els objectius de protecció de la salut que marca la legislació europea, ja de per si excessivament permissius.

L'ozó és un dels contaminants més problemàtics que es respiren en les nostres ciutats, amb efectes nocius sobre la salut com a conseqüència del seu caràcter oxidant. L'exposició a nivells alts d'ozó empitjora les afeccions respiratòries (al·lèrgies, asma), encara més quan s'està fent exercici físic. Alguns estudis relacionen l'ozó amb inflamacions de pulmó, símptomes respiratoris, increment en la medicació, morbilitat i mortalitat. Els grups més sensibles a aquests contaminants són la població infantil, els ancians i les persones amb problemes respiratoris i cardíacs.

Cal tindre també en compte que el caràcter fortament oxidant de l'ozó afecta també la vegetació, tant els cultius mediterranis com la vegetació dels parcs naturals que ens envolten.

L'altre contaminant que presenta a Alcoi unes concentracions preocupants són les partícules PM2,5, és a dir, partícules en suspensió, disperses en l’aire, que tenen un diàmetre inferior a 2,5 μm (micròmetres o microns). Les dimensions de les partícules PM2,5 fa que puguen penetrar molt profundament en el sistema respiratori, fins a les zones d'intercanvi de gasos als pulmons). L'exposició crònica a les partícules augmenta el risc de malalties cardiovasculars i respiratòries, i també el càncer de pulmó en no fumadors.

Encara que la concentració d'aquest tipus de partícules no supera a Alcoi els límits legals, sí que està clarament per damunt dels límits recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més ajustades a les evidències científiques sobre els greus efectes d'aquest contaminant sobre la salut; i això a pesar que l'estació de mesurament de la contaminació es troba en una zona amb escàs trànsit motoritzat, que és la principal font d'emissió d'aquestes partícules (sobretot en els vehicles amb motor dièsel, que emeten sis vegades més partícules que els de gasolina).


Partícules PM2,5
Mitjana anual
Límit legal per a 2013 26 μg/m3
Límits recomanats per l’OMS 10 μg/m3
Nivells Alcoi 2013 12,7 µg/m³


En 2013 s'han fet públics diversos treballs que reconeixen que la contaminació atmosfèrica és més nociva per a la salut del que s'admetia. El primer va ser un estudi encarregat a l'OMS [nota 3] per la Comissió Europea, que revela que els límits de contaminació fixats per la Unió Europea són insuficients. Aquest treball assegura que determinats tipus de contaminació, en concret la de partícul·les PM2,5, estan relacionats amb dolències com l'arterioesclerosi i malalties respiratòries en xiquets, a més de diabetis i problemes en la funció cognitiva i el desenvolupament neuronal.

Al desembre, la prestigiosa revista mèdica The Lancet va publicar un estudi que considera que les PM2,5 són les més perjudicials per a la salut i també confirma que els límits europeus de qualitat de l'aire són insuficients per a protegir la salut i evitar morts prematures, per la qual cosa recomanen aplicar els límits proposats per l'OMS. Aquest treball conclou que l'exposició a llarg termini a les partícules PM2,5 suposen un risc greu per a la salut.

Un equip de l'Institut de Salut Carlos III també ha estudiat els efectes de les partícules en suspensió PM2,5 en la salut, per a curt termini. L'estudi demostra una relació estadística clara entre l'augment de la concentració de PM2,5 i l'increment dels ingressos hospitalaris a Madrid. Així mateix, investigadors del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i l'IDAEA-CSIC de Barcelona han informat que la font més important i tòxica de contaminació a la ciutat de Barcelona és el trànsit; el resultat del seu estudi [nota 4], realitzat amb dades del 2003 al 2007, indica que un dia de trànsit elevat augmenta un 6% el nombre de morts diàries per damunt de la mitjana (o un augment del 8% per cada 10 micrograms de PM2,5 procedents del trànsit).

La mala qualitat de l'aire en les nostres ciutats és sobretot conseqüència d'unes polítiques de transport i urbanisme dirigides a fomentar l'ús del cotxe, que promouen la proliferació d'infraestructures i una gran ocupació de l'espai públic. Cal recordar que, a més de la contaminació atmosfèrica, el cotxe és responsable d'altres impactes mediambientals com ara el soroll i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle causants del canvi climàtic.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció insisteix en la necessitat d’adoptar mesures efectives de reducció de la velocitat i la quantitat de vehicles en circulació en la ciutat i el seu entorn, per a la qual cosa cal potenciar l’urbanisme compacte, els desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic col·lectiu. En aquest sentit, el grup ecologista considera que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible elaborat per l'Ajuntament d'Alcoi és clarament insuficient, i demana que es modifique per tal d'avançar de manera decidida cap a una reducció del trànsit en tota la ciutat.

Pel que fa al transport interurbà, és bàsic donar suport al tren convencional i, sobretot, potenciar el transport ferroviari de mercaderies en detriment del transport per carretera [nota 5].

>>> DADES QUALITAT AIRE ALCOI 2013

>>> QUADRE RESUM QUALITAT AIRE ALCOI 2013

>>> QUADERN SOBRE "QUALITAT DE L'AIRE, TRÀNSIT I SALUT"NOTES:

1 - Aquestes dades estan disponibles per complet en la pàgina web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, on es poden consultar lliurement les dades de totes les estacions de mesurament de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació atmosfèrica, tant les dades en línia, com les històriques.
 

2 - Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire


3.- WORLD HEALTH ORGANIZATION - REGIONAL OFFICE FOR EUROPE: Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project. Technical report, Copenhagen, 2013. Disponible en:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf


4.- "The Effects of Particulate Matter Sources on Daily Mortality: A Case-Crossover Study of Barcelona, Spain", Environmental Health Perspectives núm. 119:1781-1787 (2011) Disponible en: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1103618


5.- La proporció de mercaderies que es mouen per ferrocarril a l'Estat espanyol en comparació amb altres països del nostre entorn, com ara Alemanya, Itàlia, França o el Regne Unit, és molt baixa.

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]

  

 

 

 COMUNICAT DE PREMSA

5/febrer/2013
La contaminació de l'aire a Alcoi en 2012, de nou per damunt dels límits legals i dels recomanats per l'OMS
•  Segons els criteris de l'Organització Mundial de la Salut, a Alcoi vam respirar aire nociu, a causa dels alts nivells d'ozó, en 156 dies de l’any passat

•  La contaminació per partícules PM2,5 també va superar les recomanacions de l'OMS   


La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha analitzat les dades oficials sobre la qualitat de l'aire d'Alcoi corresponents a l'any 2012, que des de la setmana passada estan disponibles per complet en la pàgina web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient [nota 1].

L'anàlisi d'aquestes dades confirma que, un any més, s'ha incomplit a Alcoi la normativa sobre qualitat de l'aire. Així, enguany es constata de nou que els nivells d'ozó troposfèric (és a dir, l'ozó "nociu", el que es troba en la zona baixa de l'atmosfera) van superar en 45 dies els valors objectiu per a la protecció de la salut humana [nota 2], quasi el doble del màxim de 25 dies que permet la normativa.

Però si atenem als límits de contaminació per ozó que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més exigents que la normativa estatal, a Alcoi les superacions són molt més freqüents: 156 dies. Així, entre els mesos de març i octubre de l'any passat els habitants d'Alcoi vam estar respirant aire nociu per a la salut  —segons els criteris de l'Organització Mundial de la Salut—  en 2 de cada 3 dies.

Resulta també molt preocupant la contaminació per partícules PM2,5, és a dir, partícules en suspensió, disperses en l’aire, i que tenen un diàmetre inferior a 2,5 μm (micròmetres o micres). Aquestes partícules procedeixen quasi en un 90% del trànsit, especialment dels motors dièsel.

Cal dir que la concentració d'aquest tipus de partícules no supera a Alcoi els límits legals, però sí que està clarament per damunt dels límits que recomana l'OMS, que s'ajusten més a les evidències científiques sobre els greus efectes d'aquest contaminant sobre la salut. 

Partícules PM2,5
Mitjana anual Mitjana diària
Límit legal per a 2012 27 μg/m3 - - -
Límits recomanats per l’OMS 10 μg/m3 Màxim de 3 dies amb superacions de 25 μg/m3
Nivells Alcoi 2012 13,35 μg/m3 6 dies amb superacions de 25 μg/m3

Convé aclarir que la contaminació per partícules PM2,5 no es va mesurar durant 122 dies de l'any, per la qual cosa és molt probable que els límits recomanats per l'OMS s'hagen superat en més ocasions.

Les dimensions de les partícules PM2,5 fan que siguen respirables, ja que viatgen profundament en els pulmons, penetrant en l’aparell respiratori i depositant-se en els alvèols pulmonars; fins i tot, les més fines poden passar al torrent sanguini. Això fa que siguen la fracció de partícules més perilloses per a la salut.

L'última setmana de gener, l'OMS va presentar un nou estudi que revela que la contaminació de l'aire danya la salut més del que es pensava. L'estudi assegura que les partícules en suspensió PM2,5 estan relacionades amb l'arteriosclerosi i les malalties respiratòries en xiquets, a més de diabetis i problemes en la funció cognitiva i en el desenvolupament neuronal. El document també indica la existència d'un nexe causal entre las PM2,5 i la mortalitat cardiovascular i respiratòria.

Pel que fa a l’ozó, aquest és un dels contaminants més problemàtics que es respiren en les nostres ciutats, amb efectes nocius sobre la salut  —i també en l’agricultura i en la vegetació forestal—  com a conseqüència del seu caràcter oxidant.

L'exposició a nivells alts d'ozó empitjora les afeccions respiratòries (al·lèrgies, asma), encara més quan s'està fent exercici físic. Alguns estudis relacionen l'ozó amb inflamacions de pulmó, símptomes respiratoris, increment en la medicació, morbilitat i mortalitat.

Els grups més sensibles a aquests contaminants són la població infantil, els ancians i les persones amb problemes respiratoris i cardiacs.

La mala qualitat de l'aire en les nostres ciutats és sobretot conseqüència d'unes polítiques de transport i urbanisme dirigides a fomentar l'ús del cotxe, promovent la proliferació d'infraestructures i una gran ocupació de l'espai públic. Cal recordar que, a més de la contaminació atmosfèrica, el cotxe és responsable d'altres impactes mediambientals com ara el soroll i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle causants del canvi climàtic.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció insisteix en la necessitat d’adoptar mesures efectives de reducció de la velocitat i la quantitat de vehicles en circulació en la ciutat i el seu entorn, per a la qual cosa cal potenciar l’urbanisme compacte, els desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic col·lectiu. Pel que fa al transport interurbà, és bàsic donar suport al tren convencional i, sobretot, potenciar el transport ferroviari de mercaderies en detriment del transport per carretera [nota 3].

>>> TAULA DE SUPERACIONS D'OZÓ A ALCOI (NIVELLS LEGALS I RECOMANATS PER L'OMS)

>>> QUADERN SOBRE "QUALITAT DE L'AIRE, TRÀNSIT I SALUT"


NOTES:

1 - En la pàgina web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient es poden consultar lliurement les dades de totes les estacions de mesurament de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació atmosfèrica, tant les dades en línia, com les històriques.
 

2 - La normativa espanyola (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire) estableix per a l'ozó un Llindar de Protecció a la Salut de 120 micrograms per metre cúbic (µg/m3) com a mitjana durant huit hores consecutives. Aquest llindar no s'ha de superar més de 25 dies a l'any. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) és més exigent i recomana un nivell de 100 µg/m3.


3.- La proporció de mercaderies que es mouen per ferrocarril a l'Estat espanyol en comparació amb altres països del nostre entorn, com ara Alemanya, Itàlia, França o el Regne Unit, és molt baixa.


Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]

 

 

 

 

 

 COMUNICAT DE PREMSA

22/agost/2012
Alcoi torna a superar els límits de contaminació atmosfèrica per ozó
•  Quan encara no s'ha acabat el mes d'agost, ja s’han superat els valors objectiu per a la protecció de la salut humana en 30 dies, molt per damunt dels 25 que la normativa estableix com a màxim

•  D'acord amb els límits recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS),  entre el 10 de març i el 20 d'agost a Alcoi hem respirat aire nociu per a la salut en 3 de cada 4 dies  


La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha analitzat les dades oficials sobre la qualitat de l'aire d'Alcoi que ofereix la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient [nota 1].

L'anàlisi d'aquestes dades confirma que, un any més, s'incompleix a Alcoi la normativa sobre qualitat de l'aire, almenys pel que fa als nivells d'ozó troposfèric.

Així, segons les dades registrades per l'estació de mesurament de la contaminació atmosfèrica instal·lada en la plaça del Ciclista Blai Domingo Llidó, des de l'inici de l'any fins al 20 d'agost s'han superat els valors objectiu per a la protecció de la salut humana [nota 2]  en 30 ocasions, molt per damunt dels 25 dies com a màxim que permet la normativa per a tot l'any.

La situació encara és més greu si atenem als límits de contaminació per ozó que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més exigents que la normativa estatal. D'acord amb aquestes recomanacions, a Alcoi les superacions dels límitis són molt més freqüents: 120 dies. És a dir, que segons els criteris de l'OMS i les dades disponibles, a Alcoi, en el període comprés entre el 10 de març i el 20 d'agost hem estat respirant aire nociu per a la salut en tres de cada quatre dies (exactament un 73,17% els dies).

L'ozó troposfèric, conegut com a ozó "nociu", és el que es troba en la zona baixa de l'atmosfera. Es tracta d'un dels contaminants més problemàtics que es respiren en les nostres ciutats, amb efectes nocius sobre la salut  —i també en l’agricultura i en la vegetació forestal—  com a conseqüència del seu potent caràcter oxidant.

L'exposició a nivells alts d'ozó causa irritació en els ulls, en les superfícies mucoses i en els pulmons, i empitjora les afeccions respiratòries (al·lèrgies, asma). Un factor important que condiciona els efectes de l'exposició a l'ozó sobre els pulmons és la taxa de ventilació; així, en augmentar el ritme de la respiració, augmenta l'ozó que entra als pulmons, per la qual cosa els seus efectes nocius s'incrementen durant la realització d'exercici físic.  Alguns estudis relacionen l'ozó amb inflamacions de pulmó, símptomes respiratoris, increment en la medicació, morbilitat i mortalitat. Els grups més sensibles a aquests contaminants són la població infantil, els ancians i les persones amb problemes respiratoris i cardíacs.

Davant de la reiterada vulneració dels límits legals que es produeix a Alcoi, La Carrasca-Ecologistes en Acció reclama de les administracions públiques un pla de millora de la qualitat de l'aire i, com que la principal font de contaminació atmosfèrica que patim és el trànsit motoritzat, un pla de mobilitat sostenible. La mala qualitat de l'aire en les nostres ciutats és sobretot conseqüència d'unes polítiques de transport i urbanisme dirigides a fomentar l'ús del cotxe, promovent la proliferació d'infraestructures i una gran ocupació de l'espai públic. Cal recordar que, a més de la contaminació atmosfèrica, el cotxe és responsable d'altres impactes mediambientals com ara el soroll i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle causants del canvi climàtic. La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció insisteix en la necessitat de reduir les necessitats de transport i d’adoptar mesures efectives de reducció de la velocitat i la quantitat de vehicles en circulació en la ciutat i el seu entorn, per a la qual cosa cal potenciar l’urbanisme compacte, la relocalització de l’economia, els desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic col·lectiu.

Quant al transport interurbà i de mercaderies, consideren que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies en detriment del transport per carretera, establir una moratòria per a la construcció de grans infraestructures i defensar i millorar el ferrocarril convencional. En aquest sentit, reivindiquen el manteniment i millora de la línia ferroviària Alcoi-Xàtiva-València, amenaçada pels criteris antisocials i antiecològics del Ministeri de Foment.

>>> CONSULTA LA TAULA DE SUPERACIONS DELS NIVELLS LEGALS I RECOMANATS PER L'OMS

NOTES:

1 - En la pàgina web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient es poden consultar lliurement les dades de totes les estacions de mesurament de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació atmosfèrica, tant les dades en línia, com les històriques.

 

2 - La normativa espanyola (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire) estableix per a l'ozó un Llindar de Protecció a la Salut de 120 micrograms per metre cúbic (µg/m3) com a mitjana durant huit hores consecutives. Aquest Llindar no s'ha de superar més de 25 dies a l'any. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) és més exigent i recomana un nivell de 100 µg/m3.


Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]COMUNICAT DE PREMSA

08/febrer/2012
En 2011 la contaminació de l'aire a Alcoi va superar els límits legals i els recomanats per l'OMS
•    Segons els criteris de l'Organització Mundial de la Salut, a Alcoi vam respirar aire nociu, a causa dels alts nivells d'ozó, en 107 dies de l'any passat

•    La contaminació per partícules PM2,5 també va superar les recomanacions de l'OMS  


La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha analitzat les dades oficials sobre la qualitat de l'aire d'Alcoi corresponents a l'any 2011, que des de la setmana passada estan disponibles per complet en la pàgina web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient [1].
 
L'anàlisi d'aquestes dades confirma que, un any més, s'ha incomplit a Alcoi la normativa sobre qualitat de l'aire. Així, enguany es constata de nou que els nivells d'ozó troposfèric (és a dir, l'ozó "nociu", el que es troba en la zona baixa de l'atmosfera) van superar en 27 dies els valors objectiu per a la protecció de la salut humana [2], per damunt dels 25 dies com a màxim que permet la normativa.
 
Però si atenem als límits de contaminació per ozó que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més exigents que la normativa estatal, a Alcoi les superacions són molt més freqüents: 107 dies. És a dir, que segons els criteris de l'OMS i les dades disponibles, a Alcoi durant l'any passat vam estar respirant aire nociu per a la salut 2 dies de cada 7.
 
A més, en dos ocasions, el 26 de maig i el 6 de juliol, es van registrar nivells horaris d'ozó inusualment alts (170 i 171 μg/m3), molt pròxims a la superació del Llindar d'Avís a la Població (180 μg/m3 durant una hora). La superació d'aquest llindar haguera obligat a l'administració a comunicar l'adopció de mesures de protecció a les persones. Per trobar en Alcoi nivells tan elevats com els registrats l'any passat hauríem de remuntar-nos a 2001, quan es van assolir els 172 μg/m3, o a 1996, any en què es va arribar a 171 μg/m3.
 
Resulta també preocupant la contaminació per partícules PM2,5, és a dir, partícules en suspensió, disperses en l'aire, i que tenen un diàmetre inferior a 2,5 μm (micròmetres o micres). Cal dir que la concentració d'aquest tipus de partícules no supera a Alcoi els límits legals, però sí que està clarament per damunt dels límits que recomana l'OMS.


Partícules PM2,5
Mitjana anual Mitjana diària
Límit legal per a 2011 28 μg/m3 - - -
Límits recomanats per l’OMS 10 μg/m3 Màxim de 3 dies amb superacions de 25 μg/m3
Nivells Alcoi 2011 14,89 μg/m3 15 dies amb superacions de 25 μg/m3

Les dimensions de les partícules PM2,5 fan que siguen respirables, ja que viatgen profundament en els pulmons, penetrant en l'aparell respiratori i depositant-se en els alvèols pulmonars; fins i tot, les més fines poden passar al torrent sanguini. Això fa que siguen la fracció de partícules més perilloses per a la salut.
 
Els efectes de les partícules en la salut s'associava històricament a l'exacerbació de malalties de tipus respiratori (com ara la bronquitis) i, més recentment, a les de tipus cardiovascular. Els treballs científics més recents suggereixen que aquests contaminants, en especial les partícules procedents del trànsit urbà motoritzat, també s'associen amb increments de la morbilitat i mortalitat de la població exposada i amb la creixent afecció de l'asma i les al·lèrgies entre la població infantil.
 
Pel que fa a l'ozó, aquest és un dels contaminants més problemàtics que es respiren en les nostres ciutats, amb efectes nocius sobre la salut -i també en l'agricultura i en la vegetació forestal- com a conseqüència del seu caràcter oxidant.
 
L'exposició a nivells alts d'ozó empitjora les afeccions respiratòries (al·lèrgia, asma), encara més quan s'està fent exercici físic. Alguns estudis relacionen l'ozó amb inflamacions de pulmó, símptomes respiratoris, increment en la medicació, morbilitat i mortalitat.
 
Els grups més sensibles a aquests contaminants són la població infantil, els ancians i les persones amb problemes respiratoris i cardiacs.
 
La mala qualitat de l'aire en les nostres ciutats és sobretot conseqüència d'unes polítiques de transport i urbanisme dirigides a fomentar l'ús del cotxe, promovent la proliferació d'infraestructures i una gran ocupació de l'espai públic. Cal recordar que, a més de la contaminació atmosfèrica, el cotxe és responsable d'altres impactes mediambientals com ara el soroll i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle causants del canvi climàtic. La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció insisteix en la necessitat d'adoptar mesures efectives de reducció de la velocitat i la quantitat de vehicles en circulació en la ciutat i el seu entorn, per a la qual cosa cal potenciar l'urbanisme compacte, els desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic col·lectiu.

NOTES:

1 - En la pàgina web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient es poden consultar lliurement les dades de totes les estacions de mesurament de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació atmosfèrica, tant les dades en línia, com les històriques.

 

2 - La normativa espanyola (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire) estableix per a l'ozó un Llindar de Protecció a la Salut de 120 micrograms per metre cúbic (µg/m3) com a mitjana durant huit hores consecutives. Aquest Llindar no s'ha de superar més de 25 dies a l'any. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) és més exigent i recomana un nivell de 100 µg/m3.


Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]COMUNICAT DE PREMSA

14/març/2009
La contaminació per ozó no es va mesurar a Alcoi durant bona part de l’estiu passat, justament en l’època en què presenta uns nivells més alts
•    Ja durant l'any 2006 es van superar els valors objectiu d’ozó per a la protecció de la salut humana en almenys 32 dies, per damunt dels 25 que indica la normativa

•    La Carrasca-Ecologistes en Acció proposa al Consell de Protecció del Parc Natural de la Font Roja que demane la instal·lació d’una estació de mesurament de la contaminació en el Parc

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció no comparteix l’optimisme del regidor de Medi Ambient d’Alcoi, Santiago Botella, pel que fa als nivells de contaminació atmosfèrica d’Alcoi.

En els últims anys s’ha comprovat que els nivells de contaminació per ozó a Alcoi són bastant elevats. Així, es dóna el cas que durant l’any 2006 els nivells d'ozó troposfèric (és a dir, l'ozó existent en la zona baixa de l'atmosfera) van superar a Alcoi els valors objectiu per a la protecció de la salut humana en almenys 32 dies, mentre que la normativa permet que se superen en "només" 25.

Segons Santiago Botella, les dades analitzades per la Gerència de Medi Ambient corresponents a l’any 2008 indiquen que no s’han superat els nivells de contaminació per ozó. No obstant això, La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia que aquesta afirmació és gratuïta, ja que l'única estació de mesurament que queda a Alcoi no va funcionar durant bona part de l’estiu de 2008. Concretament, l’estació de control de la contaminació d’Alcoi va patir una avaria i no va poder mesurar els nivells d’ozó durant 47 dies de l’estiu (des de finals de juny fins al 7 d’agost), justament en l'època de l'any en la qual  —a causa de la major insolació—  es produeixen els nivells més alts de contaminació per ozó.

L’ozó és un dels contaminants més problemàtics que es respiren en les nostres ciutats i els seus voltants, amb efectes nocius sobre la salut com a conseqüència del seu caràcter oxidant. L'exposició a nivells alts d'ozó empitjora les afeccions respiratòries (al·lèrgia, asma), encara més quan s'està fent exercici físic. Alguns estudis relacionen l'ozó amb inflamacions de pulmó, símptomes respiratoris, increment en la medicació, morbilitat i mortalitat.

L'ozó produeix també danys greus a l'agricultura i a la vegetació forestal. En aquest sentit, el grup ecologista recorda que la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica va comptar amb una unitat mòbil de vigilància de la contaminació en el Parc Natural del Carrascal de la Font Roja des de juny de 1996 fins a juny de 1997. Així mateix, el CEAM (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani) va instal·lar dosímetres passius per al mesurament dels nivells d'ozó en el Parc durants els anys 2003 i 2004, en el marc del projecte For. Med. Ozone. Aquest projecte va constatar la presència de nivells superiors d'ozó en les zones de muntanya de l'interior, la qual cosa confirma la tendència general que els nivells d'ozó augmenten amb l'altitud.

Per aquest motiu, La Carrasca-Ecologistes en Acció ha proposat al Consell de Protecció del Parc Natural que se sol·licite la instal·lació d’una estació de mesurament de la contaminació atmosfèrica (o, almenys, de mesurament dels nivells d'ozó) en el Parc Natural.

Els ecologistes destaquen, finalment, que el principal responsable de la contaminació per ozó és el trànsit: la combustió dels automòbils emet NO2 (diòxid de nitrogen), gas que en presència de la radiació solar reacciona amb altres compostos per donar lloc a l'ozó.

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]COMUNICAT DE PREMSA

23/juliol/2007
Alcoi presenta nivells d'ozó nocius per a la salut humana, segons confirma l'Informe sobre Qualitat de l'Aire d'Ecologistes en Acció
Durant l'any 2006 es van superar els valors objectiu per a la protecció de la salut humana en almenys 32 dies, per damunt dels 25 que indica la normativa

Ecologistes en Acció ha presentat recentment el seu "Informe sobre Qualitat de l'Aire a l'Estat espanyol 2006", en el qual analitza les dades disponibles sobre els contaminants presents a l'atmosfera en 13 comunitats autònomes. Les conclusions de l'informe són contundents: almenys un de cada dos habitants de les zones analitzades viu en llocs amb aire contaminat, és a dir, està respirant aire amb una presència de contaminants que supera els límits establits per la legislació.

Pel que fa a Alcoi, l'informe constata que els nivells d'ozó troposfèric (és a dir, l'ozó existent en la zona baixa de l'atmosfera) van superar els valors objectiu per a la protecció de la salut humana en almenys 32 dies, mentre que la normativa permet que se superen en "només" 25.

No obstant això, La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que la situació pot ser encara pitjor, ja que l'única estació de mesurament de la "Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica" que queda a Alcoi no va funcionar durant 29 dies entre maig i setembre, justament en l'època de l'any en la qual es produeixen els nivells més alts de contaminació per ozó.

L’ozó és un dels contaminants més problemàtics que es respiren en les nostres ciutats, amb efectes nocius sobre la salut com a conseqüència del seu caràcter oxidant. L'exposició a nivells alts d'ozó empitjora les afeccions respiratòries (al·lèrgia, asma), encara més quan s'està fent exercici físic. Alguns estudis relacionen l'ozó amb inflamacions de pulmó, símptomes respiratoris, increment en la medicació, morbilitat i mortalitat.

L'ozó produeix també danys a l'agricultura i a la vegetació forestal.

El principal responsable de la contaminació per ozó és el trànsit: la combustió dels automòbils emet NO2 (diòxid de nitrogen), gas que en presència de la radiació solar reacciona amb altres compostos per donar lloc a l'ozó.

La mala qualitat de l'aire és una conseqüència més d'unes polítiques de transport i urbanisme dirigides a fomentar l'ús del cotxe, promovent la proliferació d'infraestructures i una gran ocupació de l'espai públic. Cal recordar que, a més de la contaminació atmosfèrica, el cotxe és responsable d'altres impactes mediambientals com ara el soroll i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle causants del canvi climàtic.

>>> superacions de la  mitjana octohorària d'ozó a Alcoi durant 2006

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]